صفحه خانگی arrow اطلاعات عمومی arrow مقالات مدیریت و بازاریابی arrow برندهایی که در خدمت نازی‌ها بودند!

برندهایی که در خدمت نازی‌ها بودند!

پرتال سایت پاک بخش مقالات مفید قسمت مقالات مدیریت و بازاریابی- برندهایی که در خدمت نازی‌ها بودند!

 

آکاایران به نقل از برترین ها : بسیاری از افراد تاکنون به احتمالفراوان از محصولات یکی از کارخانه‌هایی که زمانی در خدمت نازی‌ها بوده‌اند،استفاده کرده‌اند، بدون اینکه در مورد تاریخچه این کارخانه‌ها چیزی بدانند.ناگفته پیداست که این کارخانه‌ها هم‌اکنون در خدمت رایشسوم نیستند و ارتباطیبا وی ندارند. اما بی‌شک زمانی این کارخانه‌ها و برندهایمشهور که در لیست ۵۰۰ شرکت موفق مجله فورچون هم هستند،باعث توانمندی و موفقیت تجاری نازی‌ها می‌شدند.

هوگو بوس (HugoBoss)

هوگو بوس برند مشهوری در دنیای مد ولباس است. حتیکسانی که نمی‌توانند اجناس گران هوگو بوس را ابتیاع کنند وبپوشند، تبلیغات اینبرند را بارها دیده‌اند و با آن کاملا آشنا هستند.

مقالات مدیریت و بازاریابی-برندهایی که در خدمت نازی‌ها بودند!

هوگو بوس زمانی یونیفرم‌های مشکیاعضای اس‌اس را تولید می‌کرد، یونیفرم‌های کهحس احترام توأم با ترس را درمیان مردم برمی‌انگیختند. این لباس‌ها در کارخانه‌هایتولید می‌شد که در آنکارگران و اسرای نظامی تحت شرایط غیرانسانی، وادار به کارمی‌شدند. اینیونیفرم ها تأثیر زیادی روی بینندگان می گذاشتند، طوری که در فیلمجنگستارگان به صورت تلویحی به این یونیفرم‌ها اشاره می‌شود.

با این حال محصول هوگو بوس در زماننازی‌ها مستقیما در قتل و نسل‌کشی دخیلنبودند و به علاوه از آنجا که درتابستان به واسطه رنگ سیاه و جذب بیش از حد نورخورشید باعث ناراحتی اس‌اس‌هامی‌شد، بسیار کمتر از تولیدات سایر کارخانه‌های دیگر،بدنام است!


فولکس واگن

فولکس واگن کمی پیشتر از جنگ جهانیدوم توسط «فردیناندپورشه» بنا نهاده شد. نام پورشه با اتوموبیلهای شیک وسریعی که فقط افرادثروتمند قادر با تهیه آنها هستند، مترادف است. اما قبل ازاشتهار پورشه، فردیناندپورشه به واسطه تولید اتوموبیلی معروف شد که لقبپرفروش‌ترین اتوموبیل تاریخ را همیدک می‌کشد: فولکس قورباغه‌ای     !

هیتلر شخصا به یک اتوموبیل ارزان وخوش‌ساخت علاقه داشت که هر شهروند آلمانیبتواند آن را تهیه کند. پورشه ازاین فرصت استفاده کرد و فولکس قورباغه‌ای را تولیدکرد و سپس برای جلب موافقتشخص پیشوا، لابی سنگینی را شروع کرد.

زمانی مردم به ظاهر گرد این اتومبیلنگاه می‌کردند، شکل ظاهری که قابل تشبیه بهچهره یک انسان هم بود و به فکرعشق و صلح می‌افتادند. فولکس قورباغه‌ای، اتومبیلی کهسازگار با شرایط آنزمان آلمان طراحی شده بود، در کارخانه‌هایی در اشتوگارت آلمانتولید می‌شد کهدر آن کارگران در شرایطی برده‌وار مشغول به کار بودند.


آی‌ بی ام

هر کسی که به نحوی با کامپیوتر سروکار دارد، محال است نامشرکت آی بی ام را نشنیده باشد. آی بی ام از معدودشرکت‌های آی تی است که تاریخ آنبه قرن نوزدهم برمی‌گردد. این شرکت از سال ۱۹۲۴ در لیست شرکت‌ها موفق وثروتمندمجله فورچون جاخوش کرده است و به عبارتی ۶۰ سال پیشتر از مایکروسافت ومکینتاش،تاریخچه موفقیت این شرکت شروع شده است.

اگر در حال خواندن این سطور باشید واندک آشنایی با آی بی ام داشته باشید، ممکناست یک لحظه درنگ کنید و به قصد مچ‌گیریبگویید: که شرکت آی بی ام که آمریکایی است!چه ربطی به نازی‌ها دارد؟!

اما باید بدانید که در سال‌های اولیهدهه ۳۰،بعضی از گروه‌های امریکایی مانندبنیاد راکفلر و انستیتوی کارنگی Carnegie به صورت مستقیم، پروژه اصلاح نژادینازی‌ها را پایه‌گذاریکردند. با شروع جنگ، بیشتر شرکت‌های آمریکایی ارتباط خود رابا آلمان‌ها قطعکردند، اما در این میان شرکت آی بی ام خدمت برجسته‌ای به نازی‌هاکرد.

در آن زمان تنها راه مدیریت اطلاعاتدر مقیاس انبوه استفاده از سیستم‌هایپیچیده‌ای مانند کارت‌های پانچ بود وشرکت آی بی ام بهترین پیمان‌کار و اجرا کنندهپایگاه داده‌ها به شمار می‌رفت.کارت‌های پانچ آی بی ام در زمان هیتلر هر چیزی رااداره می‌کرد: اموارتاقتصادی، مدارک پزشکی و البته یهودیان را!

با استفاده از کارت پانچ‌های آی بیام، نازی‌ها کلیه افراد غیرآریایی را بهسهولت زیر نظر می‌گرفتند. آنها می‌توانستنداطلاعات مربوط به هر فرد غیر آریایی رااز لحاظ مذهب، محل اسارت و شیوه‌اعدام مدیریت کنند.

مقامات فعلی آی بی ام در مورد ایناتهام بدنام‌کننده شرکتشان می‌گویند که آنهادر آن زمان قربانی شرایط بودند.آنها می‌گویند که مانند بسیاری از شرکت‌های دیگرتحت کنترل نازی ها بودند.گرچه مدارک خلاف این امر را نشان می دهد، ولی آی بی امهیچ دلیلی برایعذرخواهی احساس نمی‌کند.


بایر

بایر یکی از مشهورترین کارخانه‌های داروسازیاست، داروهای بسیارمشهوری مانند آسپرین توسط این شرکت تولید شده است. هروئینهم تولید شرکت بایر است.

شرکت بایر در زمان نازی‌ها گاز Zyklon B را تولید می‌کرد. گازی که میلیون‌ها نفررا در بازداشتگاه‌هاکشت.

این گاز توسط فریتز هابر برای کشتنحشرات تولید شده بود. فریتز هابر که خود یکیهودی بود برای در امان ماندن از تعقیبنازی‌ها، یهودی بودن خود را انکار کرد ولیبا این وجود از آنجا که مادرشیهودی بود، طبق مقرران نازی‌ها هنوز یک فرد یهودیمحسوب می‌شد. هابر در حینفرار از آلمان در نتیجه حمله قلبی درگذشت. همسر فریتزهابر نیز بعد از اینکهاز کاربرد این گاز مطلع شد، با شلیک گلوله خودکشی کرد.


زیمنس

زیمنس شرکت بزرگی است که محصولاتیمتفاوتی از مدارهای الکتریکی تاتوربین‌های بادی و ترن‌های سریع‌السپیر می‌سازد.این شرکت نیم میلیون کارمند درسراسر جهان دارد. این شرکت در قرن نوزدهم توسطوارنر فون زیمنس تأسیس شد.

با مرگ وارن، زیمنس توسط پسر او-کارل- و سپس توسط نوه وارنز یعنی هرمان ادارهشد. در زمان هیتلر، انبوهی ازوسایل و ملزومات که به صورت مستقیم و غیرمستقیم درجنگ کاربرد داشت، تولید می‌کرد.کارخانه‌های زیمنس که در نزدیکی آشویتس و پوخنوالدساخته شده بود، از نیرویکار هزاران اسیر بهره می‌برد.

گرچه زیمنس تنها کارخانه‌ای نبود کهدر زمان هیتلر فعال بود ولی محصولات بااهمیتی از زیرساخت‌های راه‌آهن تاوسایل ارتباطی و تولید نیرو، از ساخته‌های اینشرکت بود. اگر هیتلر را مغزجنگ لقب بدهیم، زیمنس را می توانیم به دست راست او ملقبکنیم.

در سال‌های دهه ۴۰ دیدن اینکه اسیری صبح‌هنگام درکارخانه‌های زیمنس مدارهایالکتریکی تولید کند و عصر در اتاق‌های گازی کهتوسط همین شرکت تولید شده بود، اعدامشود، غیر معمول نبود. چهار پنجم کارخانه‌هایزیمنس در زمان جنگ توسط متفقین نابودشد. این شرکت وادار شده است که غراماتیبه بازماندگان جنگ بپردازد.برچسب ها:
مقالات مدیریت و بازاریابی
.مروری برگذشته